210 8055 260

drive

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ:

 1. Βιβλιάριο Υγείας
 2. Φωτογραφία (1), τύπου ταυτότητας
 3. Γυαλιά (εφόσον φοράτε)

Διαβάστε Περισσότερα …

Πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση

Η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων:

 • Παθολόγου (και των συναφών ειδικοτήτων του αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου και ρευματολόγου) ή καρδιολόγου ή πνευμονολόγου ή έχοντες την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει και από γενικούς γιατρούς ή γιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.
 • Οφθαλμιάτρου.
 • Κάθε γιατρός γνωματεύει στον τομέα της ειδικότητάς του, για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου και εκδίδει ιατρικό πιστοποιητικό, στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΑΝΙΚΑΝΟΣ». Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Πιστοποιητικά υγείας της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, δεν γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 • Όταν απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, αυτές μπορούν να ενεργούνται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από ιδιώτες γιατρούς των αναγκαίων ειδικοτήτων κατά περίπτωση.
 • Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, βάσει του παρόντος διατάγματος, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από το καθοριζόμενο για ανανέωση της άδειάς του, ο γιατρός οφείλει να αναγράψει την πάθηση στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό και να καθορίσει ανανέωση σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
 • Δικαίωμα για την ενέργεια της ιατρικής εξέτασης έχουν οι συμβεβλημένοι, για το σκοπό με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γιατροί του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους. Τόσο για την αρχική σύμβαση όσο και για την ανανέωση, είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
 • Η σύμβαση των ανωτέρω γιατρών με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιών είναι ετήσιας διάρκειας και ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος.
 • Σε περίπτωση που σε κάποια ευρεία περιοχή δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί, η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων γίνεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας ή από συμβεβλημένους γιατρούς γειτονικών νομών. Ο γιατρός πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Με τον Νόμο 4413/2016 – ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016 (άρθρο 74) γίνονται αλλαγές στην ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών.

Και συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4155/2013 και του Π.Δ.51/2012 ως ακολούθως:

Καταργήθηκαν οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Ιατρικής Εξέτασης (Δ.Ι.Ε.) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας και οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας των υποψηφίων οδηγών και των οδηγών που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του  Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) θα διενεργούνται από τους ιατρούς των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, στο πλαίσιο ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος III.

Καταργήθηκε και η σχετική παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4233/2014 (Α΄ 22) που όριζε ότι:

«Για ανανέωση άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την οποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση πριν από τη λήξη ισχύος της, στην περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και μόνο λόγω της συμπλήρωσης της προαναφερόμενης ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγοριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) μήνες με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για οδήγηση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.»

Ιατρικές Εξετάσεις Οδηγών

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό ειδικότητας:

α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού γιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, καθώς και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.

Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που απαιτείται γνωμάτευση ειδικού γιατρού, παραπέμπεται σε γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα του Κεφαλαίο Β του Παραρτήματος αυτού, συμβεβλημένου με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο παραπεμπτικό θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά η Ομάδα (1 ή 2) στην οποία θα πρέπει να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος, βάσει του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος αυτού. Τα πρόσθετα Πιστοποιητικά προσκομίζονται στο γιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση προκειμένου να οριστικοποιήσει και εκδώσει το Πιστοποιητικό Υγείας. Τα ανωτέρω αναφερόμενα Πιστοποιητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο Πιστοποιητικό Υγείας της παθολογικής εξέτασης.

Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, ο οποίος παρουσιάζει μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), κατά την εξέτασή του προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία, η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμά ή Κρατικό. Νοσοκομείο η από εξειδικευμένο ψυχίατρο. Στο πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ειδικής γνωμάτευσης και τα στοιχεία του κρατικού φορέα ή του γιατρού που την έχει εκδώσει.

Σε περιπτώσεις κινητικών προβλημάτων, ο εξεταζόμενος μπορεί να παραπέμπεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκάτάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας ή σε οποιοδήποτε ισότιμο κρατικό ίδρυμά, το οποίο πραγματοποιεί αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον απαιτείται και ψυχιατρική εξέταση αυτή πραγματοποιείται από ψυχίατρο, ο οποίος, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, αν απαιτείται, Πιστοποιητικό Ψυχιατρικής Εξέτασης από Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από θεράποντα ιατρό.

β) Οφθαλμιάτρου, καθώς και υποχρεωτικά

γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους και τους βαρήκοους ή κωφάλαλους) και

δ) Νευρολόγου ή Νευροψυχίατρου ή Ψυχίατρου (για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Για την εξέταση του ενδιαφερομένου από το Κέντρο/Κρατικό Ίδρυμα, απαιτείται:

α) Η καταβολή στην οικονομική υπηρεσία του Κέντρου ή του ανάλογου με αυτό Κρατικού Ιδρύματος, ποσού που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, του οποίου η καταβολή αποδεικνύεται με θεωρημένο «Γραμμάτιο Είσπραξης»

β) Ιατρικά Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου – Οφθαλμίατρου), και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με τη πάθηση.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στη οποία θα αναφέρεται η μη «υποβολή αίτησης σε άλλο σχετικό Κέντρο το τελευταίο τρέχον έτος.

δ) Αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο ή στο ανάλογο με αυτό Κρατικό Ίδρυμα και δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

στ) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού.

ζ) Παραπεμπτικό για εξέταση (αν υπάρχει).

η) φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει).

Οι επιπλέον απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να διενεργούνται και από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.

Ιατρείο Κλινικής και Χειρουργικής Οφθαλμολογίας

Θησέως 2, 151 24 Μαρούσι

Η ιατρός είναι συνεργάτης του ΕΟΔΥ.

Επικοινωνία

210 80 55 260 - 694 59 04 252

Ωρες λειτουργίας ιατρείου κατόπιν ραντεβού

Καθημερινά 4-8.30μμ κατόπιν ραντεβού
στο 210 8055 260 & στο 6945904252

Για Σάββατο πρωί και για επείγοντα καλέστε
στο 6945 904 252